این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردمهلت ارسال مقالات 3تیر 96
 مهلت واریز هزینه ها 6 تیر96
پست بسته غیرحضوری 2 هفته کاری
زمان همایش 8تیرماه 96
صفحه اصلی > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1.       

سرکار خانم دکتر سیده سارا کریمی زاد

دانشگاه تهران مرکز

2.       

جناب آقای دکتر صادق صیدبیگی

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3.       

جناب آقای دکتر هاشم اندیشه

دانشگاه اصول الدین قم

4.       

جناب آقای دکتر سعید شیخی

دانشگاه پيام نور مركز آبدانان

5.       

جناب آقای دکتر رضا فراشبندی

دانشگاه پیام نور شهرستان تنگستان

6.        

سرکار خانم دکتر فرشته مرادی

دانشگاه پیام نوراصفهان

7.       

جناب آقای دکتر سعید احمدی

دانشگاه پیام نور پاوه

8.       

جناب آقای دکتر عباس حضرتی

دانشگاه فرهنگیان اصفهان

9.       

سرکار خانم دکتر فاطمه تقی زاده

دانشگاه پیام نور رشت