این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردمهلت ارسال مقالات 3تیر 96
 مهلت واریز هزینه ها 6 تیر96
پست بسته غیرحضوری 2 هفته کاری
زمان همایش 8تیرماه 96
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات 3تیرماه96
 مهلت واریز هزینه ها 6تیرماه تیر96
پست بسته غیرحضوری 2 هفته کاری
زمان همایش 8تیرماه 96